BYGDEBORGER (FORSVARSANLEGG)

ID.: 11255 - Trinborg (slott), Forsvarsanlegg

1930: ØFK (2010): B. Hougen befarte bygdeborgen i august 1930; Stort og velbevart anlegg. Muren mot nord følger kanten av en avsats som danner et 8-10 m bredt platå mellom muren og den høyeste del av kollen innenfor. Mot øst vider det seg noe ut og danner også en noe sumpig senkning. Selve kollen er nokså snau for vegetasjon.

1964: Bygdeborgen ligger på kronen av berget. Fjellet er avgrenset av dype NØ-SV-gående dalsenkninger i NV og SØ. Mot SV-V og i NØ faller terrenget forholdsvis flatt av. Letteste adkomst til borgområdet fra NØ. Muren finnes på N- og S-siden. Mot N strekker muren seg i en lengde av 80m fra NV til NØ-lige hjørnet av borgen. Åpning 35m fra N, dette er porten. Tydelig oppmuret på begge sider av åpningen, bygget på skrå innover, dermed er oppnådd lengre inngang. Br 1m. Murens største br er her 2,6m, største h 1,4m. Mot SSV 70m l mur, fra det V-SSØ-hjørnet av borgområdet. Muren er her brutt 2 steder av bergavsatser. Største br 2,5m, h 1m. Over en kløft i fjellet mot SØ 15m l mur. I denne en åpning 5m fra N. Trolig adkomstport. Åpningen er på begge sider bygd opp av grov bruddstein og kampestein. Bredde på åpningen 2,5m. Ved å benytte bergknauser som underlag, er denne muren av stor høyde, h 2m. Over en kløft i fjellet mot V, 10m l mur. Murene er overalt bygget av bruddstein, tildels er det brukt lange helleformete bruddstein. Disse er lagt på tvers avlengderetning. Muren er ellers bygd opp slik at den skrår innover mot borgområdet. Største h blir således på utsiden. Murene er lite utrast og godt bevart. Selve borgområdet er sterkt kupert og temmelig nakent, enkelte spredte furutrær og noe lyng. Tørt lende uten antydning til myr eller vannhull. Mot ØSØ-S og N-VN loddrette bergsider ned mot de før nevnte dype dalsenkninger.

2020: Forsvarsanlegg, inkluderer 9 forsvarsmurer. Lokaliteten inkluderte tidligere kun 4 enkeltminner. Disse ble delt opp, da det er tydelig skiller. Blant annet enkeltminne 8 er på en annen berg-terrasse. I tillegg ble enkeltminne 6 ble nyregistrert. Samtlige fikk ny geometri. Bygdeborgen har god utsikt i V, S og Ø. Noe flatere og kupert i N. Lokaliteten er skiltet av historielaget. Høyeste punkt er 132 moh, og det laveste punkt er 115 moh. Tilsvarer en høyde på 17 m.

Kilde: Kulturminnesøk.

Se mer i Kulturminnesøk - HER

ID.: 11294 - Slottsfjellet, Forsvarsanlegg

1964: Borgen ligger på den N-lige del av Slottsfjellet. Den er mot S adskilt fra resten av fjellet med en Ø-V-gående kløft. Adkomst til borgområdet fra N hvor terrenget faller forholdsvis slakt av. Mot V og Ø er åsen stupbratt, en dyp dalsenkning går langs åsens Ø-fot. Muren finnes på N-siden, og strekker seg fra dets N-V til den NØ del av borgområdet i en l av 100m. Den er bygget av rundkamp og bruddstein, enkelte steder til dels grov kampestein. Den er mye utrast og tildels sterkt nedgrodd. Enkelte steder synes den å ha bestått av flere lagog bergknauser er utnyttet som underlag for dem. En del lavgrodd og enkelte steder nokså utkastet. En kort mur, l 24m, finnes langsmed den Ø-V-gående kløften mot S. 4m V for den Ø-ligste del av muren, en åpning med store liggende bruddstein på hver side. Dette kan ha vært porten da letteste adkomstvei til området finnes her. Det er imidlertid ingen markert inngang. Borgområdet er småkupert med bergknauser og glissen furuskog. Ingen myr eller vannansamling finnes på borgområdet. I den S-lige del av borgområdet (i Rønnelds del, 1081/1): Rundrøys. Av bruddstein. Sterkt utkastet, bare bunnlaget igjen.Den ligger på S-vendt skrånende berg, 2m Ø for kløften som avdeler fjellet. I røysens V-side, helleformet bruddstein, l N-S 1,5m, st br 0,75m. Røysens d 8m, h 0,3m. Borgområdets N-lige del ligger dels på 1095/1, dels på 1082/2 og dels på 1081/1. Borgområdets S-del ligger på 1081/1. Nok et murstykke på borgens SØ-del finnes langs den tidligere nevnte kløft, fra dens begynnelse i SØ og 27m NV-over. Br 2m, ytre h 1,3m. På innsiden går den i ett med bakken. Denne muren er stort sett godt bevart, lite lavgrodd og består av inntil 1,7m l helleformede bruddstein, lagt på tvers av murens lengderetning. Omtrent midt på lengden er steinene revet ut. Ser ut til å være gjort nylig.

Kilde: Kulturminnesøk.

Se mer i Kulturminnesøk - HER

ID.:11294 - SLOTTSFJELLET

ID.:11294 - SLOTTSFJELLET

ID.: 58487 - Ørnekula Ravnekollen, Forsvarsanlegg

Beskrivelse:

Borgen mangler beskrivelse i Askeladden.

Kilde: Kulturminnesøk.

Se mer i Kulturminnesøk - HER

Del denne siden