Arkeologi i Østfold fylke

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden. Se - HER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGSRAPPORTER FRA: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

Oversikt over: Undersøkelser/Utgravninger gjennomført i Østfold fylke av Fylkeskonservatoren.


Ved kontakt med fylkeskonservatoren i Østfold fylke 28.02.2024, så ble det opplyst at de for tiden ikke har nok kapasitet til å få disse oversiktene opp, men det vil bli gjort på et senere tidspunkt.

Søk på ønsket kommune (Linken er innaktiv) - HER

NYHETER!

Siste nytt fra Gjellestad - September 2023


To år etter at Gjellestad-utgravingen ble avsluttet, jobbes det med å digitalisere de 1400 naglene som ble hentet ut av skipet. Målet er å ha en nøyaktig, digital rekonstruksjon av vikingskipet ferdig i løpet av neste år.


Se mer HER

Saknr.: 2021/49662

Med funn av automatisk fredete kulturminner Tiltak på Nordre Alvim gbnr. 2087/1 i Sarpsborg kommune, Østfold fylke. 14 - 15.10.2021 til 09.03. 2022

Link til registreringsrapport (Linken er innaktiv) - HER

Dateringer: Konklusjon:

Innenfor planområdet er det funnet to lokaliteter med bosetning-aktivitetsspor fra romertid. I tillegg er det gjort funn av flere helleristninger fra bronsealder. Disse er innlemmet i en tidligere registrert helleristningslokalitet.

Kristin Orvik

2022 Feltarkeolog

Fra: You Tube: Riksantikvartimen: Gjellestadskipet 26. mai 2021

Gjellestadskipet ble oppdaget ved hjelp av georadar i 2018. Prøveundersøkelser i 2019 viste at skipet er angrepet av soppråte som hurtig bryter ned restene av skipet. I 2020 ble det bevilget midler til utgravning av den unike skipsgraven som ligger plassert i et rikt kulturlandskap. Skipsgraver av denne typen kan knyttes til en ypperste eliten i samfunnet, og oppdagelsen vil være med på å endre vårt syn på det politiske miljøet rundt Viken i vikingtid.

Riksantikvartimen: Gjellestadskipet i Halden - 26. mai 2021

Fra: You Tube: Riksantikvartimen: Gjellestadskipet 26. mai 2021

UTGRAVINGSPROSJEKT SKRÅTORP HAGEBY

Senmesolittisk brytningstid i Råde

12.05.22 Av Silje Hårstad

Kystnær fortid

På den tiden ville havnivået ha vært mellom 40 og 50 meter høyere enn i dag, og denne delen av Raet – moreneryggen som strekker seg gjennom store deler av ytre Østfold – ville ha fortonet seg som en halvøy omgitt av hav på både nord-, sør- og vestsiden.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

Kulturhistorisk museum er godt i gang med et mindre steinalderprosjekt i Råde. Lokaliteten ligger i et lite skogsområde på Karlshus, og ser ut til å ha vært et yndet sted å oppholde seg også for 6-7000 år siden siden.

Kulturhistorisk museum er godt i gang med et mindre steinalderprosjekt i Råde. Lokaliteten ligger i et lite skogsområde på Karlshus, og ser ut til å ha vært et yndet sted å oppholde seg også for 6-7000 år siden siden.

Fant et av Nordens største langhus i nærheten av Gjellestadskipet

Bruk av georadar rundt Gjellestadskipet i Halden førte til funn av flere hus. Nå håper arkeolog at det blir utgraving av det største langhuset.

Gjellestadutgravingene

På Gjellestad i Halden kommune, rett ved E6, skal restene av det som trolig er et av de største, norske vikingskipene graves ut. Her er det vi vet om skipet og området rundt – så langt.

– Gjellestadskipet er et oppsiktsvekkende funn. Skipsgraver er så sjeldne at hvert enkelt tilfelle vil gi oss ny viten. Men det er ikke bare skipsgraven som er spennende – området rundt har også vist seg å være rikt på spor fra forhistorisk tid. På Gjellestad er det funnet flere graver og spor etter bosetning gjennom to og et halvt tusen år, og på gårdene rundt er det mange arkeologiske funn. Vi ønsker å få mer klarhet i områdets betydning, sier Viken-arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen, som var fylkeskommunens prosjektleder under forundersøkelsene høsten 2019.

Kulturhistorisk museum graver ut skipet

Nå er det Kulturhistorisk museum (UiO) som skal foreta selve skipsutgravingen etter at regjeringen bevilget drøye 15 millioner kroner til formålet, men Gundersen håper det kommer mer, etter hvert.

Se for mer info- HER 

UTGRAVINGSPROSJEKT ONSØY PUKKVERK

Et kokegropfelt i bronsealderens landskap

15.06.2020

Av Birgitte Bjørkli

På Lund Store, Onsøy, Fredrikstad i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum i 2018 en liten lokalitet med kokegroper, udekorert keramikk, en slipt bergartsøks og spredte flintavslag. Utgravningen ble gjort i forbindelse med utvidelse av Onsøy Pukkverk.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT OPSTAD VESTRE I SARPSBORG

Bronsealderhusene på Opstad

04.11.2019

Av Axel Mjærum, John Asbjørn Munch Havstein

Bronsealderhusene Så langt har vi imidlertid klart å sette sammen noen av stolpehullene til minst to bygninger. Det eldste er 20 m langt og er bygd på en måte (toskipet) som gjør at vi kan tidfeste det til sen steinalder/tidlig bronsealder (ca. 2350–1500 f.Kr.).


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT HALMSTAD TRAFOSTASJON, VOLLSKOGEN

Gravhaugen i rundkjøringen. Del 2.

28.08.2018

Av Jakob Kile-Vesik, Kristin Orvik

Det første Norark-innlegget om Gravhaugen i rundkjøringen ble skrevet midtveis i utgravningen på Halmstad i Rygge. Her ble lokaliteten og funn fra den minste gravhaugen presentert, i tillegg til undersøkelsen av to av kvadrantene i den største haugen. Dette innlegget vil fokusere på den videre undersøkelsen og funn fra og under den største gravhaugen.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT HALMSTAD TRAFOSTASJON, VOLLSKOGEN

Gravhögen i rundköringen. Del 1.

06.06.2018

Av Jakob Kile-Vesik

I Halmstad, Rygge, Østfold ska Hafslund Nett bygga ut sin existerande transformatorstation. I detta område ligger ett sedan länge känt gravfält bestående av 32 gravhögar, kallat Gunnarsbingen (id 48968). Två av dessa högar kommer påverkas vid detta arbete och därmed tog denna undersökningen fart.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT BERBY

Berby, en neolittisk boplass i Halden, Østfold.

31.10.2018

Av Birgitte Bjørkli

Sommeren 2017 ble det gjort funn av slått flint på en avtorvet flate i et sandtak på Berby, ved Iddefjorden i Halden kommune. Lokaliteten ligger så nært Svenskegrensa som det går an å komme, og er omkranset av Sverige på tre av fire sider. Det var allerede registrert en boplass fra steinalder (Røsholtene) i området, samt at pilgrimsleden følger Berbyelva forbi boplassen.

Den utgravde lokaliteten ligger sørvestvendt, ca 27-29 moh., som i følge strandlinjekurvene for området tilsvarer at den har vært i bruk ca. 3500 f.kr. Det svært liten forskjell i strandlinjeforskyvningen i siste del av steinalder, og dette gjør det enklere å sammenligne boplasser fra området med lignende boplasser som ligger i samme høyde i Østfold, eller i Nordre Bohuslän. Kun 10 km bort, ved Massleberget i Båhuslen, ligger en megalittgrav på samme høyde som Berby boplassen. De ser ut til å vært i bruk samtidig, men kanskje av ulike grupper.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT BJØRNSTAD SØNDRE

Gravarna på Bjørnstad, fortsättningen.

09.08.2017

Av Jakob Kile-Vesik

Vi närmar oss med stormsteg avslutningen på undersökningen av detta gravfält. Det är egentligen fortsatt tre veckor kvar på utgrävningen här på Bjørnstad Søndre men tiden går så fort att känns som om vi måste packa ihop i morgon. Nio veckor i fält och 2 veckor med semester har nu gått sedan vi startade avbaningen av detta stora gravfält. Sista inlägget om detta projekt visade till ett stort antal kantdiken (fotgrøfter), bosättningsspår och ett osäkert antal gravar av olika former. Nu har merparten av de stora kontexterna undersökts och ny information har med det framkommit. Vi har fortfarande lika många strukturer som jag skrev om sist, 156. Vi har avskrivit en hel del men lika många nya strukturer har framkommit under lager och dolda i den sandiga undergrunden. Veckorna fram till nu har gått fort och de har varit spännande!


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT INTERCITY DOBBELTSPOR DILLING

Jernalderlandsby på Dilling?

13.07.2017

Av Lars Erik Gjerpe

Arkeologi ved Dobbeltspor Dilling

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo skal i 2017 og 2018 undersøke bygninger, graver, spor etter dyrking og andre rester etter den forhistoriske gården. Årsaken til de arkeologiske utgravingene er at Bane Nor skal bygge 10 km dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad, i Moss og Rygge kommuner i Østfold. Kulturminnene vi skal grave ut er automatisk fredet, men siden jernbanen er av stor samfunnsmessig betydning har Riksantikvaren innvilget dispensasjon fra Kulturminneloven på vilkår av at Bane Nor bekoster en utgraving. Østfold fylkeskommunes registreringer har gitt oss et godt grunnlag og allerede før utgravingene var vi sikre på å finne bygninger og gårdstun fra eldre jernalder (500 f.Kr.–550 e.Kr.).


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT BJØRNSTAD SØNDRE I SARPSBORG

Gravfeltet på Bjørnstad

20.06.2017

Av Redaksjonen, NORARK

På Bjørnstad Søndre ska det läggas till rätta för vidare bebyggning av näringslokaler och därmed startade detta projekt upp och Riksantikvarien gav, i 2015, tillåtelse för ingrepp i kulturminnet med vilkor om arkeologisk utgrävning. Undersökningen berör den södra delen av ett gravfält som delvis har undersökts vid två tillfällen tidigare. Man grävde på platsen både 2000 och 2006 och återfann då elva gravar och nio kantdiken (fotgrøfter). Dateringar från dessa undersökningar samt registreringen i området spänner helt från romersk järnålder till vikingatid och visar då till ett fält som har varit i bruk under en längre tidsperiod.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT EIDSBERG FENGSEL

Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden

21.04.2017

Av Axel Mjærum

For mer enn 9000 år siden ble det reist tre hytter i skogen ved Momarken i Eidsberg, Østfold. Valget av byggetomt var uvanlig og vekker undring. Hva gjorde steinaldermenneskene i storskogen, 1,3 km fra nærmeste fjordarm, nesten 100 meter over havet og i god avstand til elver og innsjøer?


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT FV 599 TVETERVEIEN-SANDBAKKEN [G-/S-VEI]

Överplöjt gravfält på Vik østre i Sarpsborg.

10.11.2016

Av Redaksjonen, NORARK

Två till tre av de dokumenterade överplöjda gravhögarna bestod bara av ett lager som vi återfann i större rundade områden på fältet. Det antogs att det var botten av gravhögar. I fyra av de fem högarna återfann vi bränt ben vilket hjälpte till i tolkningen som gravhög. De tre möjliga högarna som bara bestod av ett lager hade en diameter mellan 9 och 11 meter. Runt en av dessa högar låg det ett tunt lager som verkar vara av samma fyllmassa som den större centrala högen. Detta lager kommer troligen av att högen har blivit utplöjd över en större yta. Det råder lite osäkerhet kring en av dessa högar då fyllmassan ger ett lite nyare intryck. Vidare prover får hjälpa oss att reda ut den kontexten bättre men det finns här en chans att det ej är en gravhög som påvisats. Dock framkom det en del av ett dike och ben även i denna kontexten så troligen är det en gravhög som kraftigt påverkats av moderna företeelser vid ett senare tillfälle och det är på grund av detta vi får moderna inslag i massan.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT FV118 VERNERVEIEN-SKADALSVEIEN [G-/S-VEI]

Bosättning och odling i Sarpsborg.

14.10.2016

Av Redaksjonen - NORARK

Under de sista veckorna har vi grävt ut två lokaliteter längs Fv. 118 i utkanten av Sarpsborg. De två lokaliteterna låg ca 700 meter ifrån varandra. Den ena bestod av ett ensligt dyrkningslag medan den andra var något större och där återfann vi 31 strukturer plus ett rikt antal störhål. På platsen ska det byggas en gång- och cykelväg så området som undersöktes var ganska litet och smalt. Det hindrade oss dock inte från att finna några fina kontexter.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT: VÆRN, SARPSBORG KOMMUNE

Gravhögen är historia.

15.06. 2016

Av Jakob Kile-Vesik

Under de sista fyra veckorna har vi arbetat med att undersöka en gravhög belägen vid Værn i utkanten av Sarpsborg. Området ska nu användas till omsorgsbostäder och i och med det så var det dags för denna hög att grävas ut, dokumenteras och tas bort. Det rörde sig här om en ensamtliggande hög men både sydöst och nordöst om högen så ligger flera gravfält och andra ensamma gravminnen. Det har även under årens lopp grävts ut flertalet gravhögar i närområdet så det rör sig här om en trakt med ett mycket rikt kulturlandskap. Högen ligger högt upp på raet som här löper med väldigt fin utsikt ner mot vattnet som rann nedanför i söder. Området från raet mot Skjebergkilen och Skjeberg kyrka är ett av Østfolds viktigaste kulturlandskap.


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

UTGRAVINGSPROSJEKT

Sted: E18 Ørje-Riksgrensen 

Ansvarlig institusjon: Kulturhistorisk museum, UiO

Tidsrom: 22.09 - 31.10. 2014

Om prosjektet: Undersøkelse av bosetningsspor og fangstgrop


Norark.no er dessverre nedlagt, slik at det er bare informasjonen du ser her som nå finnes.

Del denne siden