INFORMASJON OM FØR-REFORMATORISKE KULTURMINNER

FORNMINNER OVER OG UNDER BAKKEN, - HVORDAN SER VI DEM?

Alle fornminner, det vil si kulturminner fra før 1537, er automatisk fredet i henhold til lov om kulturminner. Fredningen gjelder uansett om fornminnet er tidligere kjent og registrert eller ikke. Til fornminnet regnes en sikkerhetssone på fem meter fra fornminnets eller forn-minnefeltets ytterkant.

Se: LOV OM KULTURMINNER - HER

DE VANLIGSTE SYNLIGE FORNMINNENE, ER:

GRAVHAUGER: Runde, eller sjeldnere lange, hauger bygd av jord eller jord og sten. Oftest mellom 5- 25 meter i diameter. Kan ligge enkeltvis eller flere samlet i gravfelt.

GRAVRØYSER: Runde, eller sjeldnere lange, røyser bygd av stein. Finnes ofte på åser og koller. Vanligvis 5- 25 meter i diameter. Finnes enkeltvis eller flere samlet i felt.

STENRINGER: Graver som er bygd av reiste stener i ring. Oftest 10- 15 meter i diameter.

STENLEGNINGER: Mindre stener lagt i ring, sjeldnere i firkant eller trekant. Flaten innenfor kan være dekket med sten.

BAUTASTENER: Enkeltstående gravstener, oftest 1 - 2 meter høye.

BYGDEBORGER: Koller med lagte, oftest utraste, murer av stein.

HULVEIER: Veifar som ligger som nedslitte nedbuete spor i bakken. Ofte finnes 2-3 parallelle spor.

RYDNINGSRØYSER: Disse er av uviss alder men kan være svært gamle. Regnes som fornminner.

SPOR ETTER FORNMINNER UNDER FLAT MARK:

Slike spor etter fornminner finner man først ved graving i bakken. De sporene som kan tyde på fornminner, er følgende:

KULL: Kullbiter og svartbrendt jord kan være spor etter branngraver eller ildsteder.

KOKEGROPER: Nedgravde groper fylt med kull og svartbrendt jord og skjørbrendt smuldera sten.

FLINT: Flint finnes ikke naturlig i Norge. Flintredskaper og avslåtte biter av flint er tegn på aktivitet fra steinbrukende tid, stein- bronsealder.

STENANSAMLINGER: Stener som ligger unaturlig sammen i bakken kan være gravanlegg eller annen type spor etter menneske aktivitet.

ANDRE SPOR: I overgang matjordlag-undergrunn finnes iblant furer etterpløying ("ardspor") runde mørke spor etter stolpehull, og andre nedgravninger.

KULTURMINNELOVEN SIER:

Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner av 9. juni 1978.

Del denne siden