VÅRE TJENESTER

REGISTRERINGSTJENESTEN

FUNN OG REGISTRERINGS SIDEN

Vi minner også om innleveringsplikten av alle løse kulturminner fra før 1537, og mynter fra før år 1650. Skip og skipsvrak og alle deres etterlatenskaper fra de er 100 år og eldre. (Se: Lov om kulturminner).

Her er link til: Funnskjema for gjenstander som skal innleveres til Arkeologisk Seksjon via Fylkeskommunen.

Her er link til: Funnskjema for kulturminner under vann og skipsfunn, som skal meldes til: NMM - Norsk Maritimt Museum i Oslo.

Registreringssystemet i norsk arkeologi er basert på gårds- og bruksnummer. Ved innleveringen må vi ha denne informasjonen. Du kan lett finne disse gjennom Kartverkets hjemmeside: www.seeiendom.no

Bemerk at: Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner.

Her er link til: Kulturminnesøk hvor du kan få opplysninger om registrerte kulturminner i Norge.

Arkeologiske funn kalles: Fornminner og følgende funn er vernet etter: LOV OM KULTURMINNER:

  • Gjenstander fra før 1537.
  • Mynter fra før 1650.
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år.

Alle slike funn tilhører staten, og må leveres fylkeskommunen. Siden det er vanskelig å si eksakt når ting er fra - før eller etter 1537 - kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Se fylkeskonservatorens kontaktopplysninger -

Telefon og e-post til: Fylkeskonservatoren i Østfold (Fylkeshuset i Sarpsborg). Tlf.: (+47) 69 11 70 00  E-post: post@ofk.no

Telefon og e-post til: Registreringstjenesten er: (+47) 69 16 32 17 E-post: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no

Vi ser frem til å høre fra deg. Send oss gjerne opplysninger om faste kulturminner og løsfunn, men ikke selve løsfunnet; vedlegg heller et foto eller tegning/skisse av gjenstanden(e). Eventuelle funn må leveres separat, da de kan være i svært dårlig forfatning og derfor må behandles med varsomhet, så dette må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle. Oppgi navn, adresse samt telefonnummer som vi kan nå deg på, og når det passer best å treffe deg, så kontakter vi deg så raskt som mulig! På forhånd takk!

ARBEIDSINSTRUKS FOR REGISTRERINGSTJENESTEN

Opplysninger om: Arbeidsfelt og oppgaver ved utsendelse av brev til hjemmelshavere/brukere i Østfold fylke.

På privat og frivillig basis driver vi med kulturminnevern i Østfold fylke. Det må her pressiseres at vi er kjent med, og holder de lover og regler, som til en hver tid gjelder m.h.t., kulturminner og vern av disse, samt at vi etter endt leting og registrering på andre manns grunn, alltid innleverer og innrapportere til rette kulturminnevernmyndighet det vi har mottatt, funnet og/eller observert. Alt uten kostnader for grunneier, melder, informant, eller den som tar kontakt med oss. På denne bakgrunn; tillater vi oss å spørre om det er gjort noen funn eller andre observasjoner, som kan være av arkeologisk interesse på Deres eiendom, og som ikke er registrert eller blitt gjort kjent tidligere, om så er tilfelle er vi interessert i å få melding. Vårt kontor driver også en systematisk registrering og lete virksomhet, m.h.t.: Nye arkeologiske funn og observasjoner i plogfurer, på gamle og nydyrkede jordbruks-arealer, det kan være funn av f.eks.: Materielle spor etter bosetting, ildsteder, kokegroper, flatmarksgraver, og brannlags forekomster m.m., som indikerer forhistorisk og middelaldersk aktivitet på stedet tidligere. På denne bakgrunn, ønsker vi å komme på en befaring for å se om Deres eiendom har, uregistrerte kulturminner, og potensiale for overflate funn i åker. Befaring/leting gjøres eventuelt før såing på våren og/eller etter innhøstingen. Saksbehandler/Registrator tar nærmere kontakt med deg.

Melding kan også gis til: Fylkeskonservatoren i Østfold på tlf.: (+47) 69 11 70 00 (fylkeshuset i Sarpsborg).

KULTURMINNEVERNSEKSJONEN

ARBEIDSINSTRUKS FOR KULTURMINNEVERNSEKSJONEN

Kulturminnevernseksjonen skal være en pådriver og igangsetter av tiltak som virker til det beste for våre før-reformatoriske kulturminner i Østfold, slik at allmenheten finner det verdifullt og berikende å ha fornminner i sin nærhet, og at man ser varige verdier ved og drive skjøtsel av og gi informasjon om disse minnene generelt for nåtidens- og fremtidens generasjoner, samt påse at kulturminnelovens bestemmelser respekteres og holdes. Kontorets arbeide består for det meste i overflateregistreringer i plogfurer på (innmark) nydyrkete og eldre dyrkete jordbruksarealer etter før-reformatoriske kulturminner, samt leting og registrering i utmark. Og kun i områder hvor det tidligere ikke er funnet eller registrert før-reformatoriske kulturminner. Vi har innarbeidet faste rutiner hvor vi før leting og befaring på andre manns grunn, alltid sender et brev til hjemmelshaver/bruker med forespørsel om tillatelse til leting og befaring, samt opplyser om våre intensjoner med letingen. Vi driver også en utstrakt informasjon om viktigheten av allment kulturminnevern blant den alminnelige befolkningen i Østfold for derigjennom og bygge gode allianser, forståelse og samarbeid mellom det frivillige kulturminnevernet og det offentlige kulturminnevernet i fylket. Vårt kontor har igjennom mange år etablert gode kontakter med så vel grunneiere, historielag og andre med interesse for Østfolds forhistorie. Disse kaller vi våre kontaktpersoner. Amatør-Arkeologisk Kontor ønsker å bidra til at før-reformatoriske kulturminner blir mer respektert, og at kulturminnevernet får en større forståelse i den jevne befolkning. Dette tror vi kan løses med mer popularisering av fagstoff, og at flere kulturminner blir skiltet og jevnlig skjøttet slik at flere finner det mer innbydende med å ta turen til våre mange og flotte severdige fornminner.

SKJØTSEL

Vi ønsker også å bidra med skjøtsel av kulturminner, og vi har påtatt oss oppgaven med to skjøtselsprosjekt så langt; nemlig: 1). Hulvei (Felt ID.: 11733) på. Lilleby søndre og mellom g/bnr.1095/6, og 7, av Lilleby i. Og 2). Steinsetning (Felt ID.: 40672) på, Rønnild vestre g/bnr.1082/1, begge i Sarpsborg kommune. Disse to skjøtselsprosjektene er godkjente og blir utført med tillatelse av hjemmelshavere og Fylkeskonservatoren i Østfold (v/Fylkeshuset i Sarpsborg).

Kontoret styres og ledes i henhold til: LOV AV 9 JUNI 1978 NR.50 OM KULTURMINNER.

Dersom det oppdages fornminner i Østfold, som ikke er registrert fra før, eller kommer tilkjenne opplysninger om brudd på loven her, er vi takknemlig for å få melding på Telefon: (+47) 69 16 32 17 eller e-post.: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no

Melding kan også gis til: Fylkeskonservatoren i Østfold på tlf.: (+47) 69 11 70 00 eller e-post.: post@ofk.no

 

Opplysning, formidling, arkiv- undersøkelser og kulturminnevern

Kontoret skal drive aktiv opplysning og formidling vedrørende Østfolds eldste kulturminner, samt peke på viktigheten av å verne dem for kommende generasjoner, samt påse at kulturminneloven respekteres og holdes. Der hvor man ser at brudd på kulturminneloven har blitt gjort, eller der det er stor sannsynlighet for at det blir gjort en slik overtredelse, der skal nærmeste myndighet etter loven her varseles snarest , eller nærmeste Politimyndighet.

OPPLYSNINGER FRA VÅRE ARKIVER

• Personer som ønsker opplysninger fra våre arkiver vedr. løse og faste kulturminner i Østfold fylke kan kontakte oss på telefon: (+47) 69 16 32 17 eller skrive et brev til: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold, Stens Vei 4, 1738 Borgenhaugen. Eller sende e-post til: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no

Svar fra oss som må sendes pr. vanlig brevpost; belastes mottaker kun de faktiske kostnader for kontorrekvisita samt porto for forsendelse hvis da ikke opplysningene kan sendes via e-post som PDF fil, da er alt gratis.

Forskning

Bosetningsstruktur, tro, kult, uttrykk og etnisitet  i Østfold, i forhistorisk tid, med spesiell vekt på senneolittisk tid og bronsealder. Det forskes hovedsakelig på gammelt materiale, samt på nytt materiale der materialet er innkommer ved de arkeologiske myndigheters kulturminnevern-, registreringsarbeid og utgravninger samt forskning ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Del denne siden