ADMINISTRASJON

VEDTEKTER OG ORGANISASJON FOR: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold fylke. Opprettet i 1981.

VEDTEKTER:

• Kontorets navn er: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.

• Kontoret driver et frivillig og aktivt kulturminnevern i Østfold fylke.

• Kontoret skal søke samarbeid og kontakt med så vel myndigheter som amatørarkeologer, historielag, samt andre interesserte personer og foreninger. For å fremme og trygge vernet av Østfolds eldste kulturminner.

• Kontoret tar imot alle henvendelser og opplysninger av arkeologisk art, samt arkeologiske funn til registrering, før det sendes til: Fylkeskonservatoren i Østfold, derfra går funn og opplysninger videre til: KHM, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon.

• Kontoret ledes av: Heine Iversen, (Administrasjon) i henhold til: LOV AV 9 JUNI 1978 NR. 50 OM KULTURMINNER.

Kontoret har kontaktpersoner forskjellige steder i Østfold fylke.

ORGANISASJON:

Administrasjonen styrer følgende virksomheter / (Tjenester/Seksjoner):

• Registrering • Forskning • Opplysning, Formidling og Kulturminnevern.

Registreringstjenesten

Registreringstjenesten utfører registreringer av løse og faste kulturminner, og mottar opplysninger fra allmennheten om slikt, så at disse blir registrerte.

Forskning

Bosetningsstruktur, tro, kult, uttrykk og etnisitet i Østfold, i forhistorisk tid, med spesiell vekt på senneolittisk tid og bronsealder. Det forskes hovedsakelig på gammelt materiale, samt på nytt materiale der materialet er innkommer ved de arkeologiske myndigheters kulturminnevern-, registreringsarbeid og utgravninger samt forskning ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Opplysning, formidling og Kulturminnevernseksjonen

Kontoret skal drive aktiv opplysning og formidling vedrørende Østfolds eldste kulturminner, samt peke på viktigheten av å verne dem for kommende generasjoner, samt påse at kulturminneloven respekteres og holdes. Der hvor man ser at brudd på kulturminneloven har blitt gjort, eller der det er stor sannsynlighet for at det blir gjort en slik overtredelse, der skal nærmeste myndighet etter loven her varseles snarest , eller nærmeste Politimyndighet.

Del denne siden