KULTURMINNEVERNMYNDIGHETER

NIKU, (Norsk institutt for kulturminneforskning)

NMM, (Norsk Maritimt Museum)

KULTURMINNELOVEN SIER:

Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner av 9. juni 1978.

KULTURMINNELOVEN

Del denne siden