GRAVER OG GRAVSKIKK

Gravfeltene på Hunn i Borge, Fredrikstad, Østfold fylke

Er tre nesten sammenhengende gravfelt fra yngre bronsealder til yngre jernalder som ligger på Det ytre raet ved Hunn bunnen i ytre Østfold.

Undersøkelser av gravanlegget ble utført 1908 – 1910 under ledelse av Helge Gjessing, men særlig omfattende var utgravningene 1950 - 1953 under ledelse av Anders Hagen og Erling Johansen. Enkelte mindre undersøkelser er foretatt de påfølgende 50 år. På feltene er det registrert 145 synlige gravminner, men det totale antall gravanlegg og begravelser er ukjent. Gravhauger dominerer (53,9 %), mens gravrøyser (20,5 %), steinsetninger (12,7 %), steinlegninger (7,0 %) og enkeltstående bautaer (5,6 %) er andre karakteristiske gravformer. Mengden av den konsentrerte plasseringen av runde steinsetninger er bemerkelsesverdig. C-14 dateringer knytter 2 av disse til yngste bronsealder/eldste jernalder. Antallet undersøkte graver er 57. Branngravskikken var så å si enerådende på Hunn gjennom feltets lange brukstid (Yngre bronsealder – Yngre jernalder).

Treff på Hunn og området rundt i Kulturminnesøk se - HER

Se for øvrig boken: Norske Oldfunn XII - GRAVPLASSEN HUNN I ØSTFOLD Av. Heid Gjøstein Resi. Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1986 - HER

Fotos av funn fra gravfeltene på Hunn se - HER

Gravfunn fra Før-Romersk jernalder på Halvardserød (alm. kalt: Halvorserød) 1053/1, i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.

FRA: TILVEKSTKATALOGEN TIL OLDSAKSAMLINGEN, KHM - Kulturhistorisk Museum i Oslo

Gravfunn fra Halvardsrød (alm. kalt: Halvorserød) g/b.nr.: 1053/1, Sarpsborg k, Østfold f. C.26899 a-b, C.26900 a-b, C.26901 a-b og C.26902 a. Se - HER

Foto av funn C.26899 a. Se - HER      

Foto av funn C.26900 a. Se - HER

Foto av funn C.26901 a. Se - HER

Foto av funn C.26902 a. Se - HER

Megalittgraven/Dyssen fra yngre steinalder på Skjeltorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke

Katalogtekst (fra tilvekstkatalog)

C 36732 a-y.

Gravfunn fra utgravning av dysse fra yngre steinalder på SKJELTORP (1013/1,2), SKJEBERG s.p.k. ØSTFOLD, i 1980 og 1981.

Jfr. innberetning fra Einar Østmo i top.ark. Alle funn er merket med rutebetegnelse og lagbetegnelse. Se: Tilvekstkatalogen -  HER

Fotos av funn fra utgravningen ser du - HER

Se - Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden: Skjeltorp dyssen - HER

Treff på Skjeltorp og området rundt i Kulturminnesøk se - HER

Gravfeltet på Store-Dal i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke

Norske Oldfunn - Gravplassen på Store-Dal i Skjeberg, Smaalenenes Amt. Se boken - HER

Fotos av gravfunn fra Store-Dal ser du - HER

Gravfeltet Store-Dal i Kulturminnesøk - se HER

Gravfeltet på Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke

GRAVFELT MED FUNN FRA YNGRE BRONSEALDER TIL TIDLIG ELDRE JERNALDER

Gunnarstorp gravfelt. Som ligger på det ytre raet  mellom Hunnebunn og Horneskilen i Skjeberg, Sarpsborg k, i ytre Østfold. Gravfeltet ble undersøkt i årene 1955-63, og det ble avdekket 153 anlegg hvorav de fleste er steinlegninger (125 stk.), men det er også røyser, steinsetninger, enkeltstående bautasteiner og graver som kun er markert med steinheller. Gravfeltet her er ikke totalundersøkt og dets totale antall anlegg er derfor ukjent. På et høydedrag overfor gravfeltet ligger det en stor åsrøys som kan dateres til eldre bronsealder (ca. 1800 –1100 f.Kr), og på høydedragets andre side er det registrert 6 steinsetninger, 3 bautasteiner og 4 steinlegninger. Et påfallende trekk ved gravfeltet her er at over halvparten av de undersøkte anleggene ikke inneholdt graver. I form og utseende skiller disse anleggene seg ikke fra dem som inneholdt graver; tvert imot var anleggene uten grav jevnt over mer regelmessig konstruert enn de med grav. De påviste gravene er alle rester etter kremasjoner som er deponert på ulike måter både med og uten rester fra likbålet (for eksempel urnegraver, urnebranngrop, grop, beinlag, brannflak og branngrop). Radiologiske og typologisk- kronologiske dateringer viser at det har forekommet gravleggelser fra yngre bronsealder periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.), t.o.m., yngre romertid (ca. 200-400 e.Kr.). Hovedbruksfasen er imidlertid yngre bronsealder og tidlig eldre jernalder (ca. 800-200 f.Kr.). Funn av oldsaker og enkelte strukturer tyder på bosetningsaktiviteter på stedet fra sen mesolitikum i eldre steinalder og til eldre bronsealder.

Litteratur: Jens Storm Munch 1998; Vivian Wangen 2009; E. Østmo 1988. III. Kilde ref.: Norsk arkeologisk leksikon, E. Østmo og L. Hedeager. Pax forlag. Oslo 2005. Side 147-148.

Katalogtekst (fra Oldsaksamlingens tilvekstkatalog). Gravfunn med mer se - HER

Fotos av funn fra utgravningen med mer ser du - HER

Se boken HER om: Gravfeltet på Gunnarstorp : et monument over dødsriter og kultutøvelser i yngre bronsealder og eldste jernalder. Norske Oldfunn XXVII. Av. Vivian Wangen, KHM, Universitetet i Oslo 2009.

Gravfeltet på Gunnarstorp og området rundt i Kulturminnesøk se - HER

Del denne siden