Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo

Se: https://www.khm.uio.no/


Forvalting av kulturminne

Kulturminneforvaltning

Kulturhistorisk museum er fagleg rådgjevar for Riksantikvaren, fylkeskommunar og andre instansar i kulturminnevernet. Museet uttalar seg om kulturminners kjeldeverdi basert på vitskapelege kriterier og forskingsstatus. Kjeldene blir tatt vare på gjennom arkeologiske utgravingar. Forsking og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsingsområde.

Arkeologiske utgravingar

Kulturhistorisk museum gjennomfører kvart år ei rekkje større og mindre arkeologiske undersøkingar i dei fem sør- og austlandsfylka, Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, og Viken. Undersøkingane kjem i stand når private og offentlege utbyggingstiltak rører ved kulturminne. Er kulturminnet eldre enn frå år 1537 kallast det eit fornminne, og er automatisk freda.

Se mer på: https://www.khm.uio.no/om/forvaltning-av-kulturminner/