Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


KULTURMINNEVERN


KULTURMINNELOVEN SIER:

Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner av 9. juni 1978.


KULTURMINNELOVEN

Lov om kulturminner: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50